Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas
Clases Pasivas

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas

OrganigramaSecretaría de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasSubdirección General de Estudios de Costes y Análisis de RetribucionesSubdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de TrabajoSubdirección General de Gestión de Clases PasivasSubdirección General de Ordenación Normativa y Recursos e Información de Clases Pasivas

Director General Juan José Herrera Campa

Adreça

Avinguda del General Perón, 38 (Edifici Master's II)

28020 Madrid

 

Telèfon d'informació gratuït de Classes Passives: 900 50 30 55

 

Funcions

 

 1. La Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques tindrà al seu càrrec l'exercici de les competències en matèria de costos derivats de mesures relatives a les retribucions actives i passives del personal al servei del sector públic i de la dotació de llocs de treball als òrgans de l'Administració, la proposta de normativa i la gestió del sistema de classes passives de l'Estat i les relatives a les interrelacions entre els diferents sistemes de pensions públiques. A aquest efecte, li correspon especialment:

  • a) Les funcions normatives i les d'estudi, informe i control en matèria de retribucions, indemnitzacions i d'altres mesures de les quals poden derivar conseqüències econòmiques per al personal del sector públic.
  • b) El disseny de les polítiques de costos de personal i dels criteris generals d'aplicació de les retribucions.
  • c) L'anàlisi i quantificació dels costos de personal amb vista a l'elaboració del corresponent informe i proposta d'inclusió als Pressupostos Generals de l'Estat.
  • d) L'estudi de les estructures orgàniques de l'Administració de l'Estat, des del punt de vista de l'eficiència dels costos.
  • i) L'examen de les propostes d'aprovació i modificació de les relacions i catàlegs de llocs de treball, així com l'estudi de les dotacions de llocs de treball de les estructures orgàniques de l'Administració de l'Estat.
  • f) L'autorització de la massa salarial del personal laboral del sector públic estatal en els termes que estableixi la normativa pressupostària.
  • g) L'elaboració dels informes previs preceptius sobre els acords, convenis, pactes o instruments similars que el seu contingut pugui generar efectes econòmics sobre els costos de personal, així com els relatius a la determinació i modificació de les condicions retributives del personal laboral i no funcionari, quan les normes pressupostàries ho estableixin.
  • h) L'exercici de les funcions en matèria d'autorització de convenis i acords que li atorgui la normativa en l'àmbit de la Comissió Interministerial de Retribucions i de la Comissió de Seguiment de la Negociació Col·lectiva de les Empreses Públiques.
  • i) L'autorització de la contractació del personal laboral, tant amb caràcter fix com a temporal, així com el nomenament de funcionaris interins, en l'àmbit del sector públic estatal, quan així ho tingui atribuït.
  • j) La gestió del registre de personal directiu del sector públic estatal.
  • k) El reconeixement, gestió i proposta dels pagaments de les pensions del Règim de Classes Passives de l'Estat, de les previstes en la legislació especial derivada de la guerra civil, i d'aquelles altres prestacions, indemnitzacions, ajudes i bestretes la competència de les quals tingui atribuïda, així com les funcions d'informació i atenció al públic.
  • l) L'anàlisi, programació, quantificació, i seguiment dels crèdits continguts en la Secció 07 del Pressupost de Despeses de l'Estat, així com d'aquells altres que tingui assignats en matèria de prestacions socials.
  • m) L'estudi, informe i, si escau, proposta de les normes pressupostàries que regulen les despeses de personal així com els sistemes de pensions qualificats com a públics, a l'efecte de la seva coherència i compatibilitat i la proposta de la normativa que regula el sistema de classes passives i pensions especials.
  • n) La tramitació, proposta i, si escau, resolució de les reclamacions i recursos interposats contra aquells actes que en matèria de pensions, ajudes o indemnitzacions, siguin de la seva competència.
  •  ñ) L'elaboració de l'informe i presentació de la proposta de determinació de retribucions d'alts càrrecs, així com de classificació d'entitats del sector públic estatal al Ministre d'Hisenda, d'acord amb la seva normativa específica.​​
Data de l'última actualització: 26/6/2018